Małgorzata Zandecka – Prezes Zarządu, Członek Krajowej Komisji Nadzoru, biorący aktywny udział w badaniach sprawozdań finansowych, jest biegłym rewidentem od 1991 roku (została wpisana do rejestru biegłych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 8641). Od 2004 roku pełni funkcję kontrolera powołanego przez Krajową Komisję Nadzoru w celu kontroli należytego wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie dokonujące czynności rewizji finansowej a od czerwca 2019 roku pozostaje Członkiem Krajowej Komisji Nadzoru.

W dotychczasowej karierze zawodowej zajmowała się badaniem wielu rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, audytem planów przekształceń i łączenia podmiotów, przeprowadzaniem audytów podatkowych, doradztwem w zakresie rachunkowości. Biegły posiada rozległą znajomość przepisów z dziedziny rewizji finansowej, rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych jak również pozostałych regulacji związanych z istniejącymi u przedsiębiorców pionami księgowości.

Sławomir Bakiera – Wiceprezes Zarządu – jest specjalistą prawa podatkowego, bierze czynny udział w badaniach sprawozdań finansowych w obszarze podatki (VAT, dochodowy od osób prawnych, dochodowy od osób fizycznych, podatki lokalne, PFRON i inne). Uczestniczy w audytach planów przekształceń, łączenia i podziału podmiotów gospodarczych.

Halina Siwińska – Członek Zarządu – jest biegłym rewidentem od 1986 roku (została wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 3645). W dotychczasowej karierze zawodowej zajmowała się badaniem wielu rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, audytem planów przekształceń, łączenia i podziału podmiotów, przeprowadzaniem audytów podatkowych, doradztwem w zakresie rachunkowości. Biegły posiada rozległą znajomość przepisów z dziedziny rewizji finansowej, rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych jak również pozostałych regulacji związanych z istniejącymi u przedsiębiorców pionami księgowości.

Danuta Butka-Filipczak – jest biegłym rewidentem od 2009 roku ( wpisanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie do rejestru biegłych pod numerem 11813) oraz doradcą podatkowym (wpis na listę doradców podatkowych pod nr 11833). Biegły posiada rozległą znajomość przepisów z dziedziny rewizji finansowej, rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, jak również pozostałych regulacji związanych z istniejącymi u przedsiębiorców pionami księgowości. W dotychczasowej karierze zawodowej brała aktywny udział w badaniach sprawozdań finansowych w trakcie aplikacji w naszej firmie. Od 2011 roku jest egzaminatorem dla kandydatów na biegłych rewidentów. Przez wiele lat pełniła funkcję wicedyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu oraz dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie. W połowie 2014 roku w strukturze Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie powołała zespół tworzący Centrum Kompetencyjne w zakresie cen transferowych oraz optymalizacji podatkowej, a następnie nadzorowała realizowane przez Centrum zadania w zakresie analizy i monitoringu obszarów cen transferowych i optymalizacji podatkowych, a także koordynowała kontrole w tym przedmiocie na obszarze kraju.

Marlena Kozak – Dyrektor Biura Rachunkowego – absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z wieloletnią praktyką zawodową, znakomita znajomość rachunkowości i zagadnień podatkowych ( CIT, PIT, VAT) oraz ZUS jak i programów wspierających prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz książek przychodów i rozchodów.