Poznaj nasz zakres usług

Przedmiotem działalności Kancelarii jest świadczenie usług w zakresie;
 1. rewizji finansowej obejmującej;
 • badania i przeglądy sprawozdań finansowych,
 • inne usługi atestacyjne zastrzeżone w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów w tym;
 • przewidziane przepisami kodeksu spółek handlowych; opiniowanie ceny udziału w spółce z o.o., wyceny akcji w spółce akcyjnej,
 • badanie sprawozdań założycieli spółki akcyjnej,
 • badanie sprawozdań zarządu spółki akcyjnej sporządzonych w związku z zamiarem nabycia przez spółkę mienia od założyciela lub akcjonariusza lub w związku ze zwykłym podwyższeniem kapitału zakładowego,
 • badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki,
 • badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej,
 • badanie planów połączenia, podziału i przekształcenia spółek,
 • badanie informacji finansowych i sprawozdań partii politycznych,
 • badanie sprawozdań komitetów wyborczych.
 1. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 1. doradztwa podatkowego,
 1. działalności szkoleniowej w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków,
 1. ekspertyz lub opinii ekonomiczno – finansowych,
 1. świadczenia usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw,
 1. świadczenia usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów,
 1. świadczenie usług pokrewnych.